การติดฉลากข้อมูลการดูแลสุขภาพ

คำถามสำคัญ 5 ข้อที่ควรถามก่อนจ้างบุคคลภายนอกในการติดฉลากข้อมูลการดูแลสุขภาพ

ตลาดโลกสำหรับ ปัญญาประดิษฐ์ ในภาคการดูแลสุขภาพคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 1.426 พันล้านดอลลาร์ในปี 2017 เป็น $ 28.04 ในปี 2025. ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับ ปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีที่อิงกับเทคโนโลยีเริ่มเป็นที่ประจักษ์ เนื่องจากอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพมักจะมองหาวิธีปรับปรุงการดูแล ลดต้นทุน และรับรองการตัดสินใจที่ถูกต้องเสมอ

ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการ ทีมงานภายในไม่สามารถจัดการได้ตลอดเวลา การติดฉลากข้อมูลการดูแลสุขภาพ ความต้องการ ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจจึงจำเป็นต้องค้นหาชุดข้อมูลที่มีคุณภาพจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้

แต่มีภาวะแทรกซ้อนและความท้าทายบางอย่างเมื่อคุณขอความช่วยเหลือจากภายนอก การติดฉลากข้อมูลการดูแลสุขภาพ. มาดูความท้าทายและประเด็นที่ควรทราบก่อนการเอาท์ซอร์สกัน ชุดข้อมูลการดูแลสุขภาพ บริการติดฉลาก

The Importance of Data Labeling in Healthcare

Accurate data labeling is crucial for the development of AI-powered solutions in healthcare. Some of the key reasons why data labeling is essential in healthcare include:

 1. Improved Diagnostic Accuracy: Accurately labeled medical images and data help train AI algorithms to detect diseases and abnormalities with higher precision, leading to earlier detection and better patient outcomes.

 2. การดูแลผู้ป่วยขั้นสูง: Well-annotated healthcare data enables the development of personalized treatment plans, predictive analytics, and clinical decision support systems, ultimately improving patient care.

 3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: Healthcare data labeling must adhere to strict privacy and security regulations such as HIPAA and GDPR. Ensuring compliance is essential to protect sensitive patient information and avoid legal consequences.

Best Practices for Healthcare Data Annotation

To ensure the success of your healthcare AI projects, consider the following best practices when outsourcing data labeling:

 1. ความเชี่ยวชาญด้านโดเมน: Work with a data labeling partner that has domain expertise in healthcare. They should have a deep understanding of medical terminology, anatomical structures, and disease pathologies to ensure accurate annotations.

 2. การประกันคุณภาพ: Implement a rigorous quality assurance process that includes multiple levels of review, regular audits, and continuous feedback loops to maintain high-quality data labeling.

 3. ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว: Choose a data labeling partner that follows strict data security and privacy protocols, such as working with de-identified data, using secure data transfer methods, and regularly auditing their security measures.

ความท้าทายในการติดฉลากข้อมูลการดูแลสุขภาพ

ความท้าทายในการติดฉลากข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ

พื้นที่ ความสำคัญของการมีคุณภาพสูง ชุดข้อมูลทางการแพทย์ และภาพที่มีคำอธิบายประกอบมีความสำคัญต่อผลลัพธ์ของ ML รุ่น. คำอธิบายประกอบรูปภาพที่ไม่เหมาะสมสามารถนำมาซึ่งการคาดคะเนที่ไม่ถูกต้อง ความล้มเหลว วิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์ โครงการ. นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงการสูญเสียเงิน เวลา และความพยายามอย่างมาก

นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องอย่างมาก การดูแลทางการแพทย์ที่ล่าช้าและไม่เหมาะสม และอื่นๆ นั่นคือเหตุผลที่หลาย AI ทางการแพทย์ บริษัทต่างๆ มองหาพันธมิตรด้านฉลากข้อมูลและคำอธิบายประกอบที่มีประสบการณ์หลายปี

 • ความท้าทายของการจัดการเวิร์กโฟลว์

  หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญของ การติดฉลากข้อมูลทางการแพทย์ กำลังมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมเพียงพอที่จะจัดการกับข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างที่กว้างขวาง บริษัทต่างๆ ประสบปัญหาในการสร้างสมดุลในการเพิ่มจำนวนพนักงาน การฝึกอบรม และการรักษาคุณภาพ

 • ความท้าทายในการรักษาคุณภาพของชุดข้อมูล

  การรักษาคุณภาพของชุดข้อมูลให้สม่ำเสมอ - อัตนัยและวัตถุประสงค์เป็นความท้าทาย

  ไม่มีรากฐานแห่งความจริงในคุณภาพเชิงอัตวิสัยเพียงประการเดียว เพราะมันขึ้นอยู่กับบุคคลที่อธิบาย ข้อมูลทางการแพทย์ ความเชี่ยวชาญด้านโดเมน วัฒนธรรม ภาษา และปัจจัยอื่นๆ สามารถมีอิทธิพลต่อคุณภาพของงานได้

  ในคุณภาพของวัตถุประสงค์ มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงหน่วยเดียว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขาดความเชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือความรู้ทางการแพทย์ คนงานอาจไม่ดำเนินการ คำอธิบายประกอบภาพ ถูกต้อง

  ความท้าทายทั้งสองสามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรมและประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพที่กว้างขวาง

 • ความท้าทายในการควบคุมต้นทุน

  หากไม่มีชุดเมตริกมาตรฐานที่ดี จะไม่สามารถติดตามผลโครงการตามเวลาที่ใช้ไปกับงานการติดฉลากข้อมูลได้

  ถ้างานการติดฉลากข้อมูลเป็นงานภายนอก ทางเลือกมักจะอยู่ระหว่างการจ่ายเงินรายชั่วโมงหรือต่องานที่ดำเนินการ

  การจ่ายเงินต่อชั่วโมงได้ผลดีในระยะยาว แต่บางบริษัทก็ยังชอบจ่ายต่องานมากกว่า อย่างไรก็ตาม ถ้าคนงานได้รับค่าจ้างต่องาน คุณภาพของงานอาจได้รับผลกระทบ

 • ความท้าทายของข้อจำกัดความเป็นส่วนตัว

  การปฏิบัติตามความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการรักษาความลับถือเป็นความท้าทายอย่างมากเมื่อต้องรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสะสมจำนวนมาก ชุดข้อมูลการดูแลสุขภาพ เนื่องจากอาจมีรายละเอียดที่สามารถระบุตัวบุคคล ใบหน้า จาก เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์.

  ความจำเป็นในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลในที่ที่มีความปลอดภัยสูงพร้อมการควบคุมการเข้าถึงเป็นสิ่งที่รู้สึกได้เสมอ

  หากเป็นงานจ้างภายนอก บริษัทบุคคลที่สามจะรับผิดชอบในการขอใบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเพิ่มการป้องกันอีกชั้นหนึ่ง

ชุดข้อมูลการดูแลสุขภาพ/การแพทย์นอกชั้นวางเพื่อเริ่มต้นโครงการ Healthcare AI ของคุณอย่างรวดเร็ว

คำถามที่ถามเมื่อจ้างงานการติดฉลากข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ

การติดฉลากข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพโดยคัดเลือกผู้ขาย

 1. ใครจะติดป้ายกำกับข้อมูล?

  คำถามแรกที่คุณควรถามคือเกี่ยวกับทีมการติดฉลากข้อมูล ใด ๆ ข้อมูลการฝึกอบรม ทีมติดฉลากทำงานได้ดีทำงานปกติ แต่ด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะโดเมนและแนวคิดโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ พวกเขาจะสามารถพัฒนาชุดข้อมูลที่ตรงกับความสามารถที่โครงการต้องการได้

  นอกจากนี้ ด้วยจำนวนพนักงานที่มากขึ้น เมื่องานการติดฉลากข้อมูลได้รับการว่าจ้างจากภายนอก การแบ่งงานอย่างเท่าๆ กันระหว่างส่วนสำคัญของคำอธิบายประกอบที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมจะง่ายขึ้น การติดตาม การทำงานร่วมกัน และความสม่ำเสมอในคุณภาพยังสามารถรักษาไว้ได้

  • ขอดูตัวอย่างงานที่ทำเสร็จแล้ว ค้นหาความถูกต้องในชุดข้อมูล
  • ทำความเข้าใจเกณฑ์การฝึกอบรมและการสรรหาบุคลากร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการฝึกอบรม การเปรียบเทียบคุณภาพ การกลั่นกรอง และรายการตรวจสอบการตรวจสอบ
 2. มันปรับขนาดได้หรือไม่?

  ผู้ให้บริการการติดฉลากข้อมูลควรมีทีมโดเมนด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีซึ่งสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและปรับขนาดได้อย่างรวดเร็ว คุณควรทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโดยเฉพาะที่สามารถเพิ่มงานได้ในขณะที่รักษาคุณภาพไว้

 3. ทีมภายใน VS ภายนอก – ไหนดีกว่ากัน?

  การเลือกระหว่างทีมภายในและภายนอกถือเป็นความสมดุลที่ละเอียดอ่อนเสมอ แต่ให้เริ่มชั่งน้ำหนักทั้งสองสิ่งนี้ตามเวลาในการจัดส่ง ต้นทุนของบริการการติดฉลากข้อมูลสำหรับการปรับขนาด และประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง

  ทีมงานภายในอาจไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาลที่จำเป็นและต้องการการฝึกอบรมที่กว้างขวางเพื่อให้ทัดเทียมกับผู้เชี่ยวชาญ แต่บุคลากรภายนอกสามารถมี ชุดข้อมูลทางการแพทย์ ความเชี่ยวชาญด้านการติดฉลาก ทำให้พวกเขาเป็นผู้ที่เหมาะสมในการเริ่มต้นและปรับขนาดได้อย่างรวดเร็ว

  เมื่อรวมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพเข้ากับเครื่องมือขั้นสูง คุณจะเห็นว่าต้นทุนและเวลาในการประมวลผลข้อมูลลดลงอย่างมาก

 4. เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับหรือไม่?

  ทีมประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องควรได้รับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ทีมงานควรเตรียมโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อให้มั่นใจ บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ป่วยยังคงไม่เปิดเผยตัว

  ผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะจัดการข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย ซึ่งรวมถึงการรับรองการปฏิบัติตาม HIPAA และ GDPR เลือกภาพ บริการคำอธิบายประกอบ ด้วยใบรับรอง ISO-9002 ที่พิสูจน์ว่าพวกเขาใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและองค์กรของข้อมูลของลูกค้า

 5. ผู้ให้บริการดูแลการสื่อสารกับพนักงานที่ได้รับการจัดการอย่างไร

  Choose a data labeling partner who strives to maintain clear and regular communication to avoid discrepancies in instructions, requirements, and project demands. A lack of communication, real-time exchange of project-critical information, and an inadequate feedback loop system can adversely affect the quality of work and delivery deadlines. It is essential to choose a third party that uses the latest collaboration tools and has proven systems to detect productivity issues before it starts to affect the project.

Case Study: Medical Image Annotation for AI-Powered Radiology

A leading healthcare technology company partnered with Shaip to develop an AI-powered radiology solution. Shaip provided high-quality medical image annotation services, labeling thousands of CT scans and MRIs with precise anatomical structures and abnormalities. By working with Shaip’s team of experienced healthcare data annotators, the company was able to train its AI algorithms to detect diseases with high accuracy, ultimately improving patient outcomes and reducing healthcare costs.

สรุป

Shaip is a industry leader in providing top-notch ข้อมูลทางการแพทย์เฉพาะทาง บริการติดฉลากให้กับโครงการที่สำคัญ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุด ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ on best-in-class labeling solutions. Our experience, skill, stringent training modules, and proven quality assurance parameters have made us the most preferred data-labeling service partners for large businesses.

Ready to ensure the success of your healthcare AI projects with high-quality data labeling? ติดต่อ Shaip today to learn how our experienced healthcare data annotation team can help you achieve your goals while maintaining the highest standards of quality and compliance.

แบ่งปันสังคม